englogosmall.gif (1552 bytes)
Tutkimustuloksia
   

 


Hankkeessa valmistuneissa opinnäytetöissä on erityisesti tutkittu erilaisten päätösanalyyttisten menetelmien soveltamista Päijänteen säännöstelyn kehittämiseen. Raisa Hannuksen työssä kuvataan eri menetelmistä muodostuva kehikko, joka tukisi ympäristovaikutusten arviointimenettelyä ja jota testattiin asiantuntijoilla sekä opiskelijoilla. Työssä todettin, etä arvopuumenetelmässä osa arvioista oli vaikeasti määriteltäviä ja että kompromissiratkaisut painottuivat ääritapauksia enemmän. Uusia säännöstelyvaihtoehtoja haettiin Systeemianalyysin laboratoriossa kehitetyllä parantavien suuntien menetelmällä, joka toimi hyvin tässä käytännön sovelluksessa. Susanna Alajan työssä keskityttiin analysoimaan päätösongelmien strukturointiin liittyviä inhimillisiä harhoja. Työssä todettiin, että attribuuttien jakoharhaa ei kyetty kokonaan välttämään silloinkaan, kun harhasta kerrottiin päätöksentekijöille etukäteen. Attribuuttien tasojen järjestys ei vaikuttanut painoihin eli tasojen järjestykseen liittyvää harhaa ei ollut.

Projektissa on myös keskeisellä sijalla kehittää käytännön päätöksenteon tukea soveltaen toisaalta uusimpia monitavoitemalleja sekä internetin mahdollisuuksia. Kokonaiskuva tästä kentästä esitellään kokoomajulkaisussa. Jyri Mustajoen päätösanalyysin alaan kuuluvassa työssä on kehitetty Winpre-ohjelmistoa intervallipäätösmalleille ja web-HIPRE-ohjelmistoa vuorovaikutteiselle internetissä tapahtuvalle arvottamiselle. Lisäksi on kehitetty internet-pohjaista vaihtoehtojen vertailuohjelmaa, joka perustuu äänestystyyppiselle arvottamiselle.

Virpi Junttila on työssään soveltanut dynaamisen monitavoiteoptimointia ja kehittänyt vesistösovelluksen dynaamisesta monitavoiteoptimointitehtävästä ISMO-ohjelmistossa. Monitavoiteoptimoinnin sovellus vesistöihin on sekä metodologisesti uusi että sovellusalan kannalta tärkeä, sillä vesistöproblematiikka on lähes aina luonteeltaan aidosti dynaamista.

Kalvoesityksiä (osa englanniksi)

Raportit ja julkaisut
Monet työt ovat tulostettavissa pdf-tiedostoina ja muita voi tiedustella Systeemianalyysin laboratoriosta. Varsinaiset projektiraportit ovat sivulla Päijänne-Kymijoki Projekti.

Päijänne-Kymijoki Projekti Kuvakokoelma Arvopuuhaastattelut Säännöstelyvaihtoehdot Vaikutukset Tutkimustuloksia

Alkusivu - Main page