Kriteerit

logo_pieni.gif (1776 bytes)Arvopuuhaastattelut

Hankkeessa vertaillaan eri säännöstelyvaihtoehtoja monen eri tekijän suhteen niinsanotulla päätösanalyysin lähestymistavalla. Johtoryhmässä syksyllä 98 tehtyjen haastattelujen palaute on kerätty Opinion-Online systeemillä, tulokset ovat nähtävissä täällä.

 1. Haastattelujen tavoitteet
 2. Arvopuu ja muuttujien eli kriteereiden vertailutavat
 3. Esimerkkejä intressitahojen painotuksista (Asikkala 9.10.1998)
      - Henkilö A (nimanita.jmd)
      - Henkilö B (nimcarex.jmd)
      - Henkilö C
      - Henkilö D
  Voit avata vastaavat mallit web-HIPREssä suluissa olevilla nimillä.

Haastattelujen tavoitteet

Arvopuuhaastattelujen tavoitteena on:

Auttaa haastateltavia hahmottamaan säännöstelyongelma kokonaisuutena, tukea erimitallisten (esim. taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten) vaikutusten vertailua ja omien arvostusten jäsentelyä.
Tuottaa tietoa eri tahojen suhtautumisesta säännöstelyn kehittämiseen
    - Kuinka merkittäväksi koetaan muuttujat (niiden vaihteluväli)?
    - Mikä on säännöstelytapojen mieluisuusjärjestys?
Selvittää näkemyseroja ja niiden syitä
    - Ollaanko yhtä mieltä tutkimustuloksista?
    - Kuinka suuria eroja etutahojen näkemyksissä on?
Antaa hyvät lähtökohdat suositusten muodostamisvaiheelle
    - Tuotetun tiedon tehokas soveltaminen
    - Omien arvostusten selkiintyminen
    - Kokonaisuuden ymmärtäminen
    - Kommunikaation paraneminen

Soveltamistapa on päätöksentekoa avustava ja tukeva. Haastattelujen perusteella ei esitetä suoraan jonkin tietyn säännöstelytavan noudattamista.

Arvopuu web-HIPRE:ssä:
hiprepuu.jpg (70438 bytes)

Vaihtoehtojen saamat kokonaishyvyyspainot:

hipreshot1.jpg (69265 bytes)
Jako ylätason kriteereihin.

hipreshot2.jpg (75446 bytes)
Jako alatason kriteereihin.

Ylätason kriteerien (muuttujien) painot:
hipreshot3.jpg (54560 bytes)

Alatason kriteerien painoja:
hipreshot4.jpg (53434 bytes)

Herkkyysanalyysi - Ylätason tulvakriteerin painon suhteen:
hipreshot5.jpg (64611 bytes)

Musta viiva kuvaa annetun painon.

Vaihtoehtojen mittausarvot eri alatason kriteereillä:
hipreshot8.jpg (82392 bytes)

hipreshot9.jpg (86238 bytes)

hipreshot10.jpg (86327 bytes)

Esimerkki ylätason kriteerien vertailuikkunasta. Ns. suora vertailu:
hipreshot6.jpg (53515 bytes)

Esimerkki ylätason kriteerien vertailuikkunasta. Ns. parivertailu (AHP):
hipreshot7.jpg (69456 bytes)

Päijänne-Kymijoki Projekti Kuvakokoelma Arvopuuhaastattelut Säännöstelyvaihtoehdot Vaikutukset Tutkimustuloksia

Alkusivu - Main page